Aktuálně z neurologie
Připravujeme do Neurologie pro praxi 5 / 2016

 • Hlavní téma: Neuroonkologie
 • Toxické myopatie
 • Bezpečností hlediska a zmírnění rizika při použití pokročilých terapií roztroušení skleróz
 • Mechanizmy moderní léčby roztroušené sklerózy
 • Osmotický demyelinizační syndrom
 • Potenciál vlivu léčby intestinálním gelem levodopa a karbidopa na kvalitu života a schopnost pracovat u pacientů s Parkinsonovou nemocí
 • NBIA: neurodegenerace s akumulací železa • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.
  Ivan Rektor - Neurominiatury

  Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…
  Duševní zdraví mládeže 2016

  Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
  Neurologie pro praxi - obsah připravovaného čísla 4/2016

 • Hlavní téma - Diagnostika a terapie hydrocefalu
 • Toxické myopatie
 • Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
 • Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi
 • Výskyt bolesti u myotonické dystrofie
 • Prostá dekomprese pro laterální bederní stenózu • Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

  V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“. Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč. Gratulujeme.
  Cena Arnolda Picka za rok 2015

  Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.  Z posledního čísla

  Slovo úvodem

  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

  Dynamika vývojovej reflexológie u predčasne narodeného novorodenca

  MUDr.Katarína Brunová, doc.MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D.

  Tento prehľadový článok je venovaný stručnému opisu vyšetrenia vývojových reflexov tak súčasti neurologického vývojového vyšetrenia u predčasne narodeného novorodenca, ako aj samotnému postupu pri ňom. Stručne sa dotýka aj základných embryologických prerekvizít vývoja novorodeneckej reflexológie s akcentom na proces myelinizácie. Klinické vyšetrenie predčasne narodených novorodencov je dennou súčasťou práce neonatológa, pediatra a detských neurológov. Preto je dôležité jeho praktické zvládnutie a správna interpretácia.

  Besnota a lymfocytová choriomeningitída: klinická manifestácia, profylaxia a liečba

  RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Mgr.Lucia Turianová, RNDr.Katarína Lopušná, PhD., doc.RNDr. Peter Kabát, CSc.

  Nervová sústava je najkomplikovanejšou sústavou nášho organizmu a každé jej poškodenie zanecháva celoživotné následky. Rovnako ako je v neustálom vývoji veda a výskum, vyvíjajú sa aj vírusy. Ich vlastnosti a mechanizmy sa menia a prispôsobujú prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Z toho dôvodu je nevyhnutné študovať molekulárne vlastnosti vírusov, spôsoby, akými sa vyhýbajú imunitnej odpovedi a možnosti terapie a profylaxie. Cieľom nášho článku je podať komplexný prehľad o dvoch neuropatogénnych vírusoch rozšírených takmer po celom svete, víruse besnoty a víruse lymfocytovej choriomeningitídy a ich patogenéze, liečbe a profylaxii.

  Vybrané články

  Diferenciální diagnostika bolestí zápěstí z pohledu ortopeda

  doc.MUDr.Jaroslav Pilný, Ph.D., MUDr.Jiří Štědrý, PhDr.Kateřina Čermáková, Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D., PhDr.Magda Taliánová

  Na bolestech v oblasti zápěstí mají vliv kromě postižení nervů stavy úrazové, jako jsou poranění kostí a vazů. Kostní poranění bývají diagnostikována, ale vazivová jsou často přehlédnuta a vedou ke vzniku nestabilit, které častou vedou k obtížím. Pokud nejsou nestability správně ošetřeny, jsou podkladem rozvoje degenerativních změn artritidy v oblasti zápěstí. Autoři prezentují nejčastější postižení zápěstí z pohledu ortopeda, představují klinické obtíže a možnosti ošetření.

  Sporadická forma meningioangiomatózy

  MUDr.Pavel Řehulka, prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D., prof.MUDr.Markéta Hermanová, Ph.D., Alona Chasovskykh, prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.

  Meningioangiomatóza je vzácné benigní onemocnění charakterizované ložiskovou vaskulární a buněčnou proliferací v oblasti měkkých plen a přilehlém kortexu. Sporadická forma tohoto onemocnění se může manifestovat epileptickými záchvaty. Prezentujeme přehled literatury týkající se farmakorezistentní epilepsie způsobené sporadickou formou meningoangiomatózy.

  Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti po míšním poranění

  MUDr.Veronika Hyšperská, MUDr.Jiří Kříž, Ph.D.

  Autoři prezentují dvě kazuistiky pacientek s neuropatickou bolestí vzniklou na podkladě spinálního traumatu. V obou případech nebyla vhodně vedena léčba, což mělo negativní dopad na soběstačnost v běžných denních aktivitách, psychiku i pracovní uplatnění. Po úpravě medikace a nasazení pregabalinu došlo ke zmírnění neuropatických projevů a zlepšení kvality života.  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.