Aktuálně z neurologie

reklama

Pozvánka na IV. konferenci neurologie pro praxi v Plzni

Čtvrtý ročník Konference Neurologie pro praxi v Plzni se uskuteční již tradičně začátkem roku, a to ve dnech 25. – 26. 1. 2017 v prostorách Parkhotelu Plzeň. Garanci nad nadcházejícím ročníkem převzal opět přednosta Neurologické kliniky FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc., a spolu s ním i zástupce z řad členů užší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Klíčovými tématy odborných přednáškových bloků budou neuropsychiatrie, ikty, problematika závrativých stavů, bolesti hlavy a obličejové neuralgie, urgentní stavy v neurologii a nervosvalové nemoci. Paralelně s odborným programem budou ve středu probíhat dva workshopy, a to jeden se zaměřením na vyšetření při podezření na nervosvalová onemocnění a druhý workshop o rehabilitaci a resocializaci nemocných s iktem. Prostor pro diskuzi s předními oborníky z oboru neurologie bude jistě i v rámci středečního společenského večera. Věříme, že si také tato konference najde místo ve Vašem kalendáři navštěvovaných odborných vzdělávacích akcí.
Připravujeme do Neurologie pro praxi 5 / 2016

 • Hlavní téma: Neuroonkologie
 • Toxické myopatie
 • Bezpečností hlediska a zmírnění rizika při použití pokročilých terapií roztroušení skleróz
 • Mechanizmy moderní léčby roztroušené sklerózy
 • Osmotický demyelinizační syndrom
 • Potenciál vlivu léčby intestinálním gelem levodopa a karbidopa na kvalitu života a schopnost pracovat u pacientů s Parkinsonovou nemocí
 • NBIA: neurodegenerace s akumulací železa • Pozvánka na Valašsko-lašské neurologické sympozium

  Ve dnech 4.-5. 11. 2016 se koná pod záštitnou Neurologické kliniky FN Ostrava ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. Valašské Meziříčí již tradiční podzimní setkání neurologů. Garanty již devátého ročníku Valašsko-lašského neurologického sympozia jsou opět MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., díky nimž je program sestaven vždy s ohledem na nejnovější aktuality v neurologii. Sympozium tedy, stejně jako v předešlých letech, nabídne příspěvky napříč spektrem neurologie, kde společným jmenovatelem je důraz na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Cílem dvoudenního sympozia je oslovit především mladé začínající lékaře. Na sobotní odpoledne je zařazen tradiční workshop. Zdravotní sestry se mohou zúčastnit velmi oblíbeně a hojně navštívené sesterské neurologické sekce.
  Ivan Rektor - Neurominiatury

  Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu… V Neurominiaturách vycházejí Slova úvodem, které jste mohli pravidelně číst na stránkách Neurologie pro praxi. Navazuje na Neuroeseje (2008, 2. rozšířené vydání 2011, Triton).
  Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

  Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
  Nejlepší kazuistika na XIII. Sympoziu praktické neurologie

  V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIII. ročníku Sympozia praktické neurologie (Brno, 2.- 3. 6. 2016) zvolena mezi dvanácti sděleními jako nejlepší prezentace MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA „Trombektomie po standardním časovém okně“. Vítěz získal od společnosti SOLEN finanční obnos 10 000 Kč. Gratulujeme.
  Cena Arnolda Picka za rok 2015

  Cenu Arnolda Picka za rok 2015 získala MUDr. Marečková Iva s prací „Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu“ (Neurol. praxi 2015; 16(6): 366–369). Cena byla slavnostně předána na XIII. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 3. 6. 2016. Soutěž pokračuje i v letošním roce.  Z posledního čísla

  Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy

  MUDr. Jiří Piťha

  Roztroušená skleróza je chronické invalidizující onemocnění centrálního nervového systému se známkami zánětu a neurodegenerace. Léčbu je třeba zahájit krátce po stanovení diagnózy klinicky izolovaného syndromu nebo definitivní roztroušené sklerózy při naplnění požadavku diseminace lézí v čase a prostoru dle McDonaldových diagnostických kritérií. Klinický průběh je heterogenní, a proto je třeba zvážit optimální léčebnou strategii pro konkrétného pacienta. Vždy je vhodné posoudit dostupné prognostické ukazatele a na základě toho rozhodnout, který lék zvolit jako první. U vysoce aktivní formy onemocnění je možné indikovat léčbu indukční. Je třeba zvážit celou řadu dalších okolností, např. rizika léčby, adherenci, plánovanou graviditu a další. Při neefektivitě léčby je třeba včas provést změnu, nejčastěji eskalací. Léky se srovnatelným efektem je možné zaměnit z důvodu špatné tolerance. Cílem léčby je dosažení stavu NEDA (no evidence of disease aktivity).

  Management a terapie hydrocefalu u dětí

  MUDr.Petr Vacek

  Hydrocefalus u dětí je patofyziologický stav, který může negativně trvale ovlivnit vývoj dítěte. Nejčastější příčinou jeho vzniku jsou vrozené vady a intraventrikulární krvácení z nezralosti. Diagnostika a léčba se v některých ohledech liší od stejné situace u dospělých, což je dáno fyzickými parametry dítěte v době řešení a jeho následným růstem a vývojem. Pro negativní účinek ionizujícího záření na vyvíjející se mozek se snažíme vždy těchto diagnostických metod vyvarovat. Jako chirurgické řešení využíváme neuroendoskopické výkony u obstrukčního hydrocefalu a implantaci drenážního systému u hydrocefalu komunikujícího, případně kombinaci obou výkonů u hydrocefalu komplexního. Při včasné a adekvátní léčbě se pak dítě s hydrocefalem může vyvíjet zcela fyziologicky.

  Pregabalin a gabapentin u pacienta se syndromem neúspěšné operace dolních zad

  MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

  Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Syndrom neúspěšné operace dolních zad je příkladem tzv. smíšené bolesti, kombinující nociceptivní a neuropatickou složku bolesti. V kazuistice prezentujeme pacienta po operaci výhřezu disku L5S1 dx s přetrvávající vystřelující bolestí do pravé dolní končetiny. Po nasazení gabapentinu se neuropatická složka bolesti zmírnila o 50 %, po změně na pregabalin byla neuropatická složka bolesti nižší asi o 75 % od výchozí hodnoty. Oba preparáty byly spojené se zvýšenou ospalostí, kterou bylo nutné řešit úpravou dávkování. Dostupné studie týkající se podobných pacientů naše výsledky podporují.

  Vybrané články

  Akútna výšková choroba

  prof.MUDr.Egon Kurča, PhD., MUDr.Štefan Sivák, PhD., MUDr.Vladimír Nosáľ, PhD., prof.MUDr.František Novomeský, PhD.

  Akútna výšková choroba (AVCh) je syndróm alebo medicínske kontinuum stavov od miernej bolesti hlavy až po polysymptomatický život ohrozujúci stav podmienený kombináciou edému mozgu s pľúcnym edémom. Spoločným znakom uvedených diagnóz je prekročenie výškovej (nadmorská výška) a výkonovej kapacity konkrétneho človeka pri príliš rýchlom stúpaní do vysokých horských terénov bez dostatočnej aklimatizácie. Prehľadný článok pojednáva o klinických obrazoch AVCh, ich patofyziológii a o možnostiach účinnej prevencie ich vzniku alebo o následných nevyhnutných liečebných postupoch.

  Paraproteinemické neuropatie

  MUDr.Monika Turčanová Koprušáková, PhD., prof.MUDr.Egon Kurča, PhD.

  Poznáme celý rad rôznych typov neuropatií, ktoré sú spojené s abnormálnou produkciou imunoglobulínov. Označujeme ich termínom paraproteinemické, resp. dysproteinemické neuropatie. Paraproteinémia je heterogénne ochorenie, pri ktorom môže monoklonálna gamapatia predstavovať v zásade benígny proces, ktorý nazývame monoklonálna gamapatia s neurčeným významom (MGUS). Na druhej strane môže monoklonálna gamapatia poukazovať na prítomnosť systémového malígneho hematologického ochorenia. Hlavné diagnózy často asociované s periférnou neuropatiou sú: Waldenströmova makroglobulinémia (WM), POEMS (polyneuropatia, organomegália, endokrinopatia, monoklonálna gamapatia, kožné zmeny), mnohonásobný myelóm (MM) a primárna amyloidóza (AL). V článku sú uvedené patofyziologické, klinické, elektrofyziologické aj terapeutické charakteristiky neuropatických syndrómov združených s prítomnosťou paraproteínu.

  Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

  doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

  Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je považována celkově za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Typické pro RS jsou specifické okulomotorické syndromy. Znalost jednotlivých typů postižení je důležitá pro porozumění klinickému obrazu roztroušené sklerózy. Některá z těchto postižení jsou dokonce specifičtější pro diagnostiku kmenových lézí než vyšetření magnetickou rezonancí. V práci je uveden přehled nejtypičtějších vestibulárních a okulomotorických syndromů u pacientů s demyelinizačním onemocněním.  Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.