reklama

Neurol. praxi 2015; 16(5): 303-306

Spontánní intrakraniální hypotenze - kazuistika, diagnostika a léčba

MUDr.Zbyšek Pavelek1, doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D.1, MUDr.Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.2
1 Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové

Spontánní intrakraniální hypotenze je pozoruhodná, nicméně často chybně diagnostikovaná příčina perzistujících bolestí hlavy. Syndrom je charakterizován ortostaticky vázanou bolestí hlavy, nízkým likvorovým tlakem a nálezem difuzního pachymeningeálního enhancementu na magnetické rezonanci mozku po podání gadolinia. Popisujeme případ 39letého muže, v jehož anamnéze je operace bederní páteře pro radikulopatii. Po šesti týdnech po operaci došlo k rozvoji pozvolna se horšících bolestí hlavy s vazbou na vertikalizaci, které byly doprovázeny fotofobií, osmofobií a tinnitem. Primárně se klinická a paraklinická data hodnotila jako syndrom aseptické meningitidy. Po přehodnocení byla diagnostikována spontánní intrakraniální hypotenze a nemocný podstoupil úspěšnou léčbu aplikací autologní krve do epidurálního prostoru.

Klíčová slova: spontánní intrakraniální hypotenze, ortostaticky vázaná bolest hlavy, magnetická rezonance

Spontaneous intracranial hypotension: a case report, diagnosis and treatment

Spontaneous intracranial hypotension is a remarkable but often misdiagnosed cause of new daily persistent headaches. The syndrome is characterised by headache that occurs shortly after assuming an upright position, low cerebrospinal fluid pressure, and magnetic resonance imaging findings diffuse pachymeningeal enhancement after gadolinium administration. We describe a 39-year-old man, with history of an operation of lumbar spine for radiculopathy, who presented 6-weeks after the operation orthostatic headache with photophobia, osmophobia and tinnitus. He was primary diagnose as aseptic meningitis syndrome. Soon after the patient´s history was carefully reviewed, he was treated successfully with epidural autologous blood patch.

Keywords: spontaneous intracranial hypotension, orthostatic headache, magnetic resonance imaging

Zveřejněno: 1. říjen 2015


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.