reklama

Neurol. praxi 2016; 17(2): 108-112

Vývoj socioekonomického statu u pacientů s poruchou autistického spektra v průběhu let

MUDr.Zuzana Juříková, Muc.Martina Jambrikovičová, doc.MUDr.Hana Ošlejšková, CSc.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno

Autizmus je jedna z nejzávažnějších, celoživotních poruch dětského mentálního vývoje, vyžadující povětšinou celoživotní péči druhé osoby. Schopnost předpovídat outcome (vývoj poruchy do dospělosti a socioekonomické uplatnění jedince v dospělosti) dětí s autizmem tak umožňuje rodinám plánovat budoucnost svých dětí a vytvářet rozumná očekávání. V tomto sdělení srovnáváme jednotlivé studie, které se v průběhu let zabývaly socioekonomickým statem (SES) u dospělých pacientů, a to od roku 1967 po současnost. Zabýváme se tím, jak lze outcome dospělých pacientů hodnotit tak, aby byly jednotlivé studie srovnatelné a validní. Zamýšlíme se také nad tím, jaké faktory ovlivňují SES v dospělosti, ať již IQ, jazykové schopnosti či tíži autistické symptomatiky. V neposlední řadě předkládáme myšlenku, na co se v budoucnosti zaměřit.

Klíčová slova: autizmus, outcome, socioekonomický status

Development of socio-economic status in patients with PAS over the years

Autism is one of the most serious, lifelong disorder of children's mental development, mostly requiring lifelong care of another person. The ability to predict the outcome (development of the disorders in adulthood and economic involvement of individuals in adulthood) of children with autism, so lets families plan the future of their children and create reasonable expectations. Studies, which follow up socio-economic status (SES) in adults through almost 50 years, are compared in this article. In addition we deal with scores, which can be used for outcome in adults, so single studies could be compared. We also think about factores, which influence SES in adult, like IQ, language skills or revalency of autistic symptoms. Last but not least, is in article mentioned, what is neccesery to be focused on in future.

Keywords: autism, outcome, social-economic status

Zveřejněno: 1. únor 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.