reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1): 44-48

Těhotenství, porod a šestinedělí v souvislosti s epilepsií z pohledu porodní asistentky

Bc. Markéta Patočková1, Mgr. Alena Machová2
1absolvent ZSF JCU v Českých Budějovicích, 2ZSF JCU v Českých Budějovicích, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice

Epilepsie je chronické onemocnění mozku. Manifestuje se spontánními nebo reflexními, vůlí neovladatelnými epileptickými záchvaty (Kršek, 2006). Přibližně 300–400 dětí v České republice se narodí ženám, u kterých je stanovena diagnóza epilepsie ještě před otěhotněním (Zárubová, 2010). Důležitou úlohu v ošetřovatelské péči o ženy s epilepsií v průběhu těhotenství, při porodu a v období šestinedělí mají porodní asistentky. Tato péče má svá specifika a porodní asistentky by s nimi měly být obeznámeny. Proto jedním z cílů kvalitativního výzkumného šetření bylo zmapovat jejich znalosti v této oblasti. Z výsledků vyplynulo, že oslovené porodní asistentky jsou informované o problematice epilepsie v souvislosti s těhotenstvím, porodem a ošetřovatelskou péčí o novorozence v šestinedělí. Dalším cílem bylo zmapovat vliv epilepsie na těhotenství, porod a ošetřovatelskou péči o novorozence v šestinedělí z pohledu matek s epilepsií. Výsledky tohoto šetření nejsou předmětem tohoto sdělení.

Klíčová slova: epilepsie, těhotenství, porod, šestinedělí, ošetřovatelská péče

Pregnancy, childbirth and the postpartum period in connection with epilepsy from the perspective of midwives

Epilepsy is a chronic brain disorder characterized by spontaneous or reflex, uncontrolled epileptic seizures (Kršek, 2006). Approximately between three and four hundred children in the Czech Republic are born to women diagnosed with epilepsy before pregnancy (Zárubová, 2010). For this reason, nursing care provided by midwives to epileptic women plays a significant role during pregnancy, childbirth and the postpartum period. Such care has its own characteristics with which midwives should be conversant. Therefore, one of the aims of the conducted qualitative research was to survey their knowledge in this area. The results have showed that addressed midwives are well-informed about epilepsy in terms of pregnancy, childbirth and nursing care of the newborn in the postpartum period. Another aim was to explore the effect of epilepsy on pregnancy, childbirth and nursing care for the newborn in the postpartum period from the perspective of epileptic mothers. The results of this survey are not the subject of this report.

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.