reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 403-407

Biologická terapie ocrelizumabem (antiCD20)
je překvapivě klinicky účinná u nemocných
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je závažné zánětlivé neurodegenerativní onemocnění, které postihuje struktury mozku
a míchy. Nepříznivý přirozený vývoj onemocnění lze ovlivnit několika léčivy s klinicky prokazatelnými efekty. Většina stávajících
léků cílí především na T-lymfocytární systém, který podle současných názorů sehrává nejvýznamnější úlohu v patogenezi RS. Bylo
překvapením, že v rozsáhlých klinických studiích byla prokázána výborná odpověď na léčbu monoklonální protilátkou antiCD20
(ocrelizumab), která cílí na strukturu specificky vyjádřenou pouze na zralých B-lymfocytech. Je to dokladem, že imunopatogenetické
procesy u nemocných s RS jsou komplexnější, než jsme předpokládali.

Klíčová slova: roztroušená skleróza mozkomíšní, imunopatogeneze, B-lymfocyty, biologická terapie, antiCD20, ocrelizumab

Biological therapy by Ocrelizumab (antiCD20) is surprisingly clinically effective in multiple sclerosis patients

Multiple sclerosis (MS) is the severe inflammatory and neurodegenerative disease of central nervous system. Unfavorable naturalcourse of MS is therapeutically changed by several effective drugs available. These drugs are in general targeting T cell systemwhich is supposed to be critically involved in MS pathogenesis. It was surprising that very good clinical response was achieved inMS patients in large clinical trials using antiCD20 monoclonal antibody, ocrelizumab. CD20 molecule is specifically expressed onmature B cells only. It could be delineated from these results that MS immunopathogenesis is much complex as previously thought.

Keywords: multiple sclerosis, immunopathogenesis, B cell, biological therapy, antiCD20, ocrelizumab

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.