reklama

Neurol. praxi 2017; 18(3): 149-151

Chronická subjektivní závrať

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.1, PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.2
1Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Klinika rehabilitace a TVL 2. LF UK a FN Motol, Praha

Chronická subjektivní závrať (chronic subjective dizziness – CSD) je definována jako stav nerotační závrati, nejistoty nebo hypersenzitivity k vlastním pohybům nebo komplexním pohybovým stimulům. Většinou se vyvíjí po odeznění vestibulární patologie. Pacient působí dojmem, že není schopen se zpětně adaptovat po odeznění akutní fáze onemocnění a jeho pohybová schémata zůstanou shodná s akutní fází onemocnění. Tento stav bývá často provázen výraznou úzkostí, která se postupně může dostávat do popředí klinického obrazu.

Klíčová slova: fobické posturální vertigo, chronická subjektivní závrať, závrať, instabilita, úzkost

Chronic subjective dizziness

Chronic subjective dizziness (CSD) is defined as a state of non-rotating dizziness, uncertainty, or oversensitivity to one’s own movements or comprehensive motor stimuli. It typically develops after vestibular pathology has resolved. The patient makes the impression of not being able to readapt following the resolution of the acute phase of the disease and their motion patterns remain identical to those in the acute phase of the disease. This condition is often accompanied by profound anxiety that can gradually gain prominence in the clinical presentation.

Keywords: phobic postural vertigo, chronic subjective dizziness, dizziness, instability, anxiety

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.