Pozvánka: VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM; Horský hotel Soláň; 3.– 4. 11. 2017

Zveme Vás na desátý ročník Valašsko-lašského neurologického sympozia, které se bude konat 3.-4. listopadu 2017 v hotelu Soláň v Karolince. Garanty akce jsou již tradičně MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.Z posledního čísla

PERAMPANEL – kam s ním?

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Ondřej Strýček

Fycompa® (perampanel – PER) je nové antiepileptikum se specifickým mechanizmem účinku, kterým se liší od jiných léků. Je dobře tolerován a má příznivý bezpečnostní profil s minimem nežádoucích účinků, které jsou i při vyšším dávkování mírné až střední intenzity. Interaktivní potenciál PER je nízký, což umožňuje dobrou kombinaci s jinými antiepileptiky. Velkou výhodou jsou farmakokinetické vlastnosti, které umožňují podávání perampanelu jednou denně. Je účinným přídatným lékem pro léčbu fokální epilepsie i primárně generalizovaných záchvatů u pacientů s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Řada otevřených pokračujících studií prokázala velmi dobrý efekt perampanelu i na generalizované záchvaty (primárně i sekundárně). Jeho farmakologické vlastnosti, dobrá snášenlivost a vysoká účinnost na fokální i generalizované epilepsie jej činí slibným lékem pro dosažení kompenzace onemocnění a snížení rizik spojených se záchvaty.

TYSABRI – nový management rizik

MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

Natalizumab řadíme mezi selektivní monoklonální protilátky. Jedná se o velmi účinný lék, který podstatně snižuje aktivitu nemoci a vede k dlouhodobé stabilizaci roztroušené sklerózy mozkomíšní. Terapie je bohužel spojena s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s pozitivitou protilátek proti John Cunningham viru. Standardizované, pravidelné klinické sledování, monitorace magnetickou rezonancí a využití biomarkerů umožňuje stratifikovat riziko rozvoje PML. Včasné zjištění PML choroby v asymptomatickém stadiu podstatně zlepšuje přežití a snižuje následky tohoto onemocnění.

Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc., slaví osmdesátiny

Jan Mareš, Andrea Bártková, Petr Hluštík,, Petr Kaňovský, Pavel Otruba za celý kolektiv

Vybrané články

B lymfocyty ako cieľ v liečbe sclerosis multiplex

MUDr. Luděk Hochmuth

B lymfocyty zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze sclerosis multiplex (SM). K patogenetickým mechanizmom ich pôsobenia patrí prezentácia antigénu, produkcia prozápalových a protizápalových cytokínov, môžu sa diferencovať na plazmatické bunky tvoriace autoprotilátky a podieľať sa na tvorbe meningeálnych folikulárnych štruktúr v centrálnej nervovej sústave (CNS). Terapeutickou depléciou prostredníctvom anti-CD20 protilátok dokážeme účinne ovplyvniť priebeh ochorenia. Účinnosť a bezpečnosť tejto liečby pri relaps remitujúcej a primárne progresívnej forme sclerosis multiplex bola potvrdená v klinických skúšaniach.

Dysfágia po prednej krčnej diskektómii

MUDr. René Opšenák, doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Pavol Snopko

Prehĺtacie ťažkosti po prednej krčnej diskektómii sú častou a dobre známou komplikáciou v pooperačnom období. Patofyziológia pooperačnej dysfágie je však nejasná a liečba perzistujúcej dysfágie problematická. Publikovaná incidencia dysfágie po krčnej diskektómii je v rozsahu 0–89 % a klesá s narastajúcim časom po operačnom výkone. Medzi faktory, ktoré sú väčšinou spájané so zvýšeným rizikom pooperačnej dysfágie, patria počet operovaných segmentov, ženské pohlavie, dlhý operačný čas a vek nad 60 rokov. Dysfágiu po prednej krčnej diskektómii je možné kvantifikovať subjektívnym hodnotením pacienta pomocou Bazaz-Yoo dysfágického skóre a objektivizovať pomocou videofluoroskopie a fibroskopie. Prevencia pooperačnej dysfágie zahŕňa používanie implantátov s nízkym alebo nulovým profilom, redukciu retrakčného času a peroperačnú kontrolu tlaku manžety endotracheálnej kanyly.

Léčba neuropatické bolesti

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie, neuralgie trojklaného nervu, postherpetické neuralgie, případně centrální neurogenní bolesti.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.