reklamaPozvánka: VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM; Horský hotel Soláň; 3.– 4. 11. 2017

Zveme Vás na desátý ročník Valašsko-lašského neurologického sympozia, které se bude konat 3.-4. listopadu 2017 v hotelu Soláň v Karolince. Garanty akce jsou již tradičně MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.

Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.
Připravujeme do Neurologie pro praxi 3 / 2017

Hlavní téma – závrať

Nové perspektivy léčby migrény

Osmotický demyelinizační syndrom

Trombektomie po standardním časovém okněZ posledního čísla

Výpad vlasů v důsledku léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Litvik1, MUDr. Olga Zapletalová2

K léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou se využívají nejrůznější léčiva, která mohou nepříznivě působit na strukturu a funkci vlasového aparátu, zejména negativním ovlivněním anagenní fáze vlasového cyklu. Výpad vlasů je u většiny pacientů reverzibilní, velmi vzácně se setkáme s projevy nevratné holohlavosti. V léčbě se uplatňuje zejména lokálně podávaný minoxidil.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Koincidencia kortikobazálneho syndrómu a cerebelárnej formy multisystémovej atrofie

MUDr. Michal Minár, PhD.1, MUDr. Zuzana Košutzká1, MUDr. Peter Matejička1, MUDr. Igor Straka1, prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.1, 2

V článku prinášame kazuistiky dvoch pacientov s atypickou prezentáciou dvoch rozdielnych neurodegeneratívnych ochorení. U oboch pacientov sa postupne po 60. roku životu vyvinuli znaky kortikobazálneho syndrómu, zahŕňajúce levodopa-rezistentný výrazne asymetrický akineticko-rigidný parkinsonizmus s dystóniou, myoklonom a fokálnym kortikálnym deficitom. Navyše mali títo pacienti cerebelárny syndróm s MR nálezom cerebelárnej a pontínnej atrofie, s postupným rozvojom vegetatívnej dysfunkcie. Na základe klinického obrazu a zobrazovacích vyšetrení suponujeme vzácnu koincidenciu kortikobazálneho syndrómu a cerebelárnej formy multisystémovej atrofie.

Vybrané články

Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy

doc.MUDr.Blanka Adamová, Ph.D., MUDr.Tereza Andrašinová, MUDr.Roman Kopáčik

Lumbální spinální stenóza (LSS) je častá choroba vyššího věku, která přispívá k omezení mobility pacientů a která bývá poddiagnostikovaná. Diagnostika a terapie pacientů s LSS je multidisciplinární záležitost, většinou se na ní podílí neurolog a spinální chirurg spolu s radiologem. V tomto přehledu jsou shrnuty recentní poznatky týkající se klinické manifestace, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a volby terapeutického postupu u pacientů s LSS.

Toxické myopatie

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc., prof.MUDr.Josef Zámečník, Ph.D.

Poškození kosterního svalu toxickou látkou je podkladem rozvoje toxické myopatie. Ve velké většině se jedná o toxické působení léků, méně již návykových látek, biologických či chemických toxinů. Toxická látka může poškodit kontraktilní elementy (aktin, myosin) či jiné bílkoviny svalu, jednotlivé organely (např. mikrotubuly), poškodí metabolizmus svalové buňky (např. mitochondrie), membránu svalu s iontovými kanály. Jednotlivé patofyziologické mechanizmy vedou k různým patologickým i klinickým obrazům toxické myopatie. Stále přibývá léků s myotoxickým působením a rovněž přibývají nemocní s různě výraznou myopatií lékově podmíněnou. Nejčastější poškození svalu léky je při použití statinů. K nebolestivé myopatii vede léčba chlorochinem. Terapie zidovudinem (léčba HIV) může vést k proximální svalové slabosti s bolestmi a poruchou mitochondrií. Dlouhodobá léčba kortikosteroidy je příčinou nebolestivého oslabení proximálních svalů s výraznou atrofií vláken typu II. Myopatie kriticky nemocných je charakterizována svalovou slabostí, rozvojem atrofií, charakteristickým EMG nálezem. Ve svalové biopsii je nápadné chybění silných vláken (myozinu). Včasné rozpoznání myopatie a identifikace toxického léku je základem léčby i prevence toxických myopatií.

Ketogenní dieta - její účinnost a praktické užití

MUDr.Ivana Tyrlíková, Pavel Klein,M.B.B.Chir.

Ketogenní dieta (KD), která spočívá ve zvýšeném příjmu tuků na úkor bílkovin a cukrů, je efektivní léčbou farmakorezistentní epilepsie. Klasická ketogenní dieta spočívá ve zvýšeném příjmu saturovaných triglyceridů s dlouhými řetězci. Poměr základních živin (tuk) : (protein +cukr) je podle typu diety 3 : 1 nebo 4 : 1, přičemž 87–90 % kalorií je získáváno z tuků. U dětí vede dieta k příznivému ovlivnění frekvence epileptických záchvatů. Výjimkou není ani dlouhodobá bezzáchvatovost. Přes dobré výsledky s léčebným využitím diety u dětí byl efekt doposud jen velmi málo studován u dospělých pacientů. Protizáchvatový efekt nastupuje poměrně rychle během dnů nebo několika týdnů. Efektivita KD je srovnatelná s efektivitou nových antiepileptických léků. V současnosti nejsou známy klinické a biochemické prediktory účinku léčby ketogenní dietou.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.