reklamaPředplatné časopisu Neurologie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Neurologie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
31. český a slovenský neurologický sjezd

Srdečně Vás zveme na 31. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat 22. - 25. listopadu 2017 v Brně. Paralelně se sjezdem se bude konat 29. Česko-slovenský epileptologický sjezd.
Pozvánka: VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM; Horský hotel Soláň; 3.– 4. 11. 2017

Zveme Vás na desátý ročník Valašsko-lašského neurologického sympozia, které se bude konat 3.-4. listopadu 2017 v hotelu Soláň v Karolince. Garanty akce jsou již tradičně MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.Z posledního čísla

TYSABRI – nový management rizik

MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

Natalizumab řadíme mezi selektivní monoklonální protilátky. Jedná se o velmi účinný lék, který podstatně snižuje aktivitu nemoci a vede k dlouhodobé stabilizaci roztroušené sklerózy mozkomíšní. Terapie je bohužel spojena s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s pozitivitou protilátek proti John Cunningham viru. Standardizované, pravidelné klinické sledování, monitorace magnetickou rezonancí a využití biomarkerů umožňuje stratifikovat riziko rozvoje PML. Včasné zjištění PML choroby v asymptomatickém stadiu podstatně zlepšuje přežití a snižuje následky tohoto onemocnění.

Závrat

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Nevestibulárne závraty

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Závrat je príznak, ktorý je v humánnej medicíne po bolesti pravdepodobne druhý najčastejší. V chápaní pacientov, ale aj niektorých lekárov má pojem závrat (vertigo) často rôzne významy. Základný výklad závratu je porucha vnímania polohy a pohybu vlastného tela v priestore. Základné etiologické delenie závratov je na vestibulárne a non-vestibulárne vertigo. Predložený článok pojednáva práve o závratových stavoch nevestibulárnej genézy.

Vybrané články

Spinální svalové atrofie - diagnostika, léčba, výzkum

MUDr.Jana Haberlová, Ph.D., MUDr.Alžběta Slabá, RNDr.Petra Hedvičáková, MUDr.Tereza Doušová

Spinální svalové atrofie (SMA) jsou skupinou dědičných degenerativních chorob postihujících alfa motoneurony předních rohů míšních. Klinicky se projevují progresivní zejména proximální svalovou slabostí. Jedná se o heterogenní skupinu, až 95 % však tvoří tzv. proximální autosomálně recesivní forma způsobená mutací SMN1 genu. Svou incidencí 1:6–10 000 se řadí mezi tzv. vzácné nemoci. Dle literární prevalence by v České republice měly být stovky SMA pacientů. Péče o pacienty se SMA je prozatím doménou dětských neurologů. Vzhledem ke zlepšující se symptomatické péči se však stále více pacientů, a to i pacientů s nejtěžšími klinickými formami, dožívá dospělosti. Kauzální terapie SMA doposud není možná, nadějí do budoucna jsou desítky klinických studií experimentální léčby, zejména metody ovlivňující expresi genů či genová terapie.

Výskyt bolesti u myotonické dystrofie

MUDr. Olesja Parmová, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Myotonická dystrofie je nejčastější formou svalové dystrofie u dospělých. Hlavními projevy jsou progredující svalová slabost, myotonie a charakteristická multiorgánová postižení. Bolest je častým (až 75 % pacientů) a závažným příznakem choroby. Bolest není u všech pacientů stejná, má různou intenzitu, trvání, lokalizaci a charakter. Většinou je průměrné intenzity, má dlouhodobý charakter a kolísavý průběh. Intenzita či vůbec přítomnost bolesti nemívá obvykle souvislost s věkem nemocného či tíži symptomů onemocnění. Nejčastěji udávanou lokalizací bolesti je dolní oblast zad, stehna, lýtka, paže, ramena a krk. Pacienti udávají rozdílné typy bolesti, a to bolesti trhavé, bodavé, vyčerpávající, pobolívání či pouze nepříjemné pocity ve svalech jako napětí, pocit tíhy, citlivost, pálení, brnění či křeče. Nejčastěji užívanou terapií je medikamentózní léčba.

Status epilepticus u dospělých pacientů v neurointenzivní péči

MUDr. Ivana Šarbochová, MUDr. Lukáš Martinkovič

Status epilepticus (SE) je urgentní neurologická situace, která i přes intenzivní terapii vykazuje vysokou morbiditu a mortalitu. Úspěšnost zvládnutí SE závisí nejen od etiologie a charakteru samotného SE, ale především od včasné identifikace SE s rychlým zahájením léčby. Koncept SE podle International League Against Epilepsy (ILAE) zahrnuje rámec stanovení klinické diagnózy včetně časové osy s následným adekvátním léčebným přístupem. I přes razantní léčbu přechází až třetina pacientů do refrakterního SE s nutností využití celkové anestezie s umělou plicní ventilací. Zatímco klinické stanovení konvulzivního SE je poměrně jednoduché, u nekonvulzivního SE trvají mnohdy diagnostické rozpaky, zvláště u komatózních pacientů. V článku je podán základní přehled široké problematiky SE s důrazem na terapii.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.