reklamaPozvánka: VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM; Horský hotel Soláň; 3.– 4. 11. 2017

Zveme Vás na desátý ročník Valašsko-lašského neurologického sympozia, které se bude konat 3.-4. listopadu 2017 v hotelu Soláň v Karolince. Garanty akce jsou již tradičně MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., a MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.Z posledního čísla

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc., slaví osmdesátiny

Jan Mareš, Andrea Bártková, Petr Hluštík,, Petr Kaňovský, Pavel Otruba za celý kolektiv

Listeriová meningitida po aplikaci alemtuzumabu pro relaps-remitentní sclerosis multiplex

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Petr Hon

Alemtuzumab (ALM) je humanizovaná monoklonální protilátka určená k léčbě pacientů s aktivní relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Léčba touto látkou může být provázena některými závažnými komplikacemi. Po této léčbě se může vyvinout jiné autoimunitní onemocnění, také se mohou vyskytnout různě závažné infekční komplikace. Kazuistika popisuje rozvoj listeriové meningitidy u pacientky po léčebné kúře ALM pro sclerosis multiplex. Jde o bakteriální infekci, jejímž zdrojem bývá kontaminovaná strava. Pacienti po léčbě ALM mohou být v důsledku změn v imunitním systému více vulnerabilní vůči této infekci a je tedy nezbytná zvýšená klinická bdělost, aby byla správně diagnostikována a také léčena.

Vybrané články

Kognitivní postižení u endokrinologických a renálních onemocnění

Mgr. Eva Bolceková1, 2, doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.2, 3

Rozpoznání endokrinologického onemocnění jako příčiny pacientových kognitivních obtíží má zásadní význam, protože po adekvátní léčbě hormonální dysfunkce mohou neurologické komplikace odeznít. Snížená funkce štítné žlázy může způsobit kognitivní útlum, velmi podobný depresi, s velmi dobrým účinkem substituční léčby, což podtrhuje význam stanovení hladiny hormonů štítné žlázy ve screeningu demencí. Vzácnou léčitelnou příčinou rychle progredující demence může být Hashimotova encefalopatie. Psychiatrické a encefalopatické projevy jsou časté u hyperparatyreózy. Deficit estrogenů v menopauze je spojován s vyšším rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci, vhodnost preventivního podávání hormonální substituční terapie je však nadále sporná. Kognitivní projevy chronických onemocnění ledvin zahrnují především metabolickou encefalopatii; je důležité rozlišovat projevy onemocnění samotného a komplikace navozené dialýzou.

Po úspěšném zákroku lidé rozkvetou S neurochirurgem Radimem Lipinou o léčbě hydrocefalu, osvětě a vzdělávání

Radim Lipina

 

Radioterapie v léčbě mozkových metastáz

MUDr.Ludmila Hynková, prof.MUDr.Pavel Šlampa, CSc., doc.MUDr.Radim Jančálek, Ph.D.

Mozkové metastázy se vyskytují desetkrát častěji než primární mozkové nádory. Pacienti s mozkovými metastázami tak tvoří početnou skupinu indikovanou k léčbě zářením. Práce shrnuje nejčastěji užívané techniky radioterapie, nežádoucí účinky a možnost jejich ovlivnění.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.