reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 408-414

Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií?

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.1, 2, MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.1, 2, MUDr. Jana Raputová1, 2,, MUDr. Iva Šrotová1, 2, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.3, RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.3,, prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.1, 2
1Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
3Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno

Úvod: Bolestivá diabetická polyneuropatie (PDPN) je častá komplikace diabetu, její závažnost bývá podceňována a často není adekvátně
léčena. Cílem studie bylo zhodnotit, zda pacienti s PDPN mají nasazenu léčbu na neuropatickou bolest a jaká je odezva na tuto léčbu.

Metodika: Jedná se o retrospektivní vyhodnocení vstupních dat získaných z observační průřezové multicentrické kohortové
studie. Do studie bylo zahrnuto 232 pacientů s diabetickou polyneuropatií asociovanou s diabetem 1. či 2. typu (92 žen, medián
věku 63 let, věkový rozsah 21–87 roku). Byl stanoven výskyt PDPN a analyzována léčba neuropatické bolesti. Bolestiví pacienti
byli rozděleni do následujících podskupin: neléčení (naivní), respondéři pro léčbu, nonrespondéři pro léčbu.

Výsledky: Vyšetřený soubor zahrnoval 157 (67,7 %) pacientů s PDPN, střední až těžkou bolest (NRS≥4) udávalo celkem 127 pacientů
(54,7 %). Ve skupině pacientů s PDPN s NRS≥4 mělo nasazenu léčbu na neuropatickou bolest 69 (54,3 %), neléčených pacientů
bylo 58 (45,7 %). Respondérů pro léčbu bylo 39 (56,5 %), nonrespondérů 30 (43,5 %). Pro léčbu PDPN byla častěji užita monoterapie
(76,2 % pacientů), nejčastěji užívanými preparáty byly gabapentin (54 % pacientů) a pregabalin (20,6 % pacientů).

Závěr: Léčba PDPN nebyla uspokojivá (46 % pacientů se střední a těžkou bolestí nemělo nasazenu léčbu pro neuropatickou bolest,
špatná odpověď na léčbu neuropatické bolesti byla prokázána u 44 % pacientů). V léčbě neuropatické bolesti převažovala
monoterapie, nejčastěji užívanými preparáty byly gabapentin a pregabalin.

Klíčová slova: diabetes mellitus, polyneuropatie, bolest

How are patients with painful diabetic polyneuropathy treated?

Introduction: Painful diabetic polyneuropathy (PDPN) is a frequent complication of diabetes; however, its severity is usuallyunderestimated and it is often not managed adequately. The aim of the study was to evaluate whether patients with PDPN werereceiving treatment for neuropathic pain and what the treatment response was.

Methods: This is a retrospective evaluation of baseline data obtained from an observational, cross-sectional, multicentre cohortstudy. The study included 232 patients with diabetic polyneuropathy associated with type 1 or type 2 diabetes (92 women, medianage 63 years, age range 21–87 years). The occurrence of PDPN was determined and treatment of neuropathic pain was analysed. Patientswith pain were divided into the following subgroups: untreated (naive), responders to treatment, non-responders to treatment.

Results: The study cohort included 157 (67.7 %) PDPN patients, with 127 patients (54.7 %) reporting moderate to severe pain(NRS ≥ 4). In the group of PDPN patients with NRS ≥ 4, sixty-nine (54.3 %) were receiving treatment for neuropathic pain and 58(45.7 %) patients were untreated. There were 39 responders to treatment (56.5 %) and 30 non-responders to treatment (43.5 %).Monotherapy was the preferred type of treatment for PDPN (76.2 % of patients), with gabapentin (54 % of patients) and pregabalin(20.6 % of patients) being the most commonly used agents.

Conclusion: The treatment for PDPN was not satisfactory (46 % of patients with moderate to severe pain failed to receive treatmentfor neuropathic pain; poor response to treatment for neuropathic pain was shown in 44 % of patients). The predominanttype of treatment for neuropathic pain was monotherapy, with gabapentin and pregabalin being the most commonly used agents.

Keywords: diabetes mellitus, polyneuropathy, pain

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.