reklama

Neurol. praxi 2015; 16(6): 371-374

Bolest zad v těhotenství jako příznak život ohrožujícího stavu

*MUDr.Jana Djakow1, *MUDr.Radka Mišurová2, doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D.3
1 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha a Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice
2 Neurologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Autorky deklarují společné první autorství článku

Bolest zad patří v těhotenství mezi časté obtíže, které mohou být lékaři snadno bagatelizovány. Uvádíme tři kazuistiky, ve kterých byla bolest zad prakticky jedním či jediným příznakem život ohrožujícího stavu. Shrnujeme přehledně i současné poznatky o těchto stavech z pohledu neurologa, upozorňujeme na varovné příznaky a uvádíme soubor jednoduchých vyšetření, která nesmí být v diagnostice bolesti zad u těhotné pacientky opomenuta.

Klíčová slova: bolest zad, preeklampsie, HELLP, akutní pankreatitida, těhotenství

Back pain in pregnancy as a sign of a life-threatening condition

Back pain in pregnancy is a common condition which can be easily trivialized by treating physicians. We present a case series where the back pain was the major or the only clinical sign of a life-threatening condition. We provide an overview of recent knowledge about these conditions from the neurological point of view. We also point out warning signs and a set of examinations that should not be missed out in any pregnant patient with a back pain.

Keywords: back pain, preeclampsia, HELLP, acute pancreatitis, pregnancy

Zveřejněno: 16. prosinec 2015


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.