reklama

Neurol. praxi 2016; 17(1): 35-39

Cévní mozkové příhody a poruchy dýchání vázané na spánek

MUDr.Pavel Matuška, Ph.D.1, doc.MUDr.Tomáš Kára, Ph.D.1, MUDr.Stanislava Koliesková2, doc.MUDr.Robert Mikulík, Ph.D.2
1 Mezinárodní centrum klinického výzkumu &ndash, Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, FN u sv. Anny, Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny Brno, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny a MU Brno

Poruchy dýchání vázané na spánek (sleep related breathing disorders – SRBD ) jsou onemocnění, která jsou charakterizovaná noční hypoxémií a nekvalitním fragmentovaným spánkem. Hypoxémie vyvolává aktivaci sympatiku a následně vede ke vzniku kardiovaskulárních komplikací. Neléčený syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je rizikovým faktorem pro vznik obezity, hypertenze, diabetu, ischemické choroby srdeční, arytmií a také cévních mozkových příhod (CMP). SRBD mohou také vzniknout jako následek CMP. Následující článek bude pojednávat o epidemiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě SRBD ve vztahu k CMP. Zlepšení povědomí o vztahu SRBD a CMP by mělo vést ke zlepšení primární a sekundární prevence CMP a především ke zlepšení prognózy pacientů s CMP. V současné době je tato oblast součástí intenzivního výzkumu a čeká se na výsledky velkých multicentrických studií.

Klíčová slova: poruchy dýchání, cévní mozková příhoda, spánková apnoe

Stroke and Sleep related breathing disorders

Sleep related breathing disorders (SRBD) are characterized by nocturnal hypoxemia. This hypoxemia induces sympathetic activation and consequently leads to cardiovascular complications. Untreated obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a risk factor for obesity, hypertension, diabetes, ischemic heart disease, arrhythmias and stroke. SRBD may also arise as a result of stroke. The following article will discuss the epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment of SRBD in relation to stroke. Raise of awareness about the relationship between SRBDDB and stroke should lead to the improvement of primary and secondary prevention of stroke and in particular to improve the prognosis of patients with stroke. This area is currently a part of the research and we are waiting for the results of large multicenter studies.

Keywords: respiratory disorders, stroke, sleep apnea

Zveřejněno: 1. únor 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.