reklama

Neurol. praxi 2016; 17(3): 100-103

Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neuro-otologické centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je považována celkově za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Typické pro RS jsou specifické okulomotorické syndromy. Znalost jednotlivých typů postižení je důležitá pro porozumění klinickému obrazu roztroušené sklerózy. Některá z těchto postižení jsou dokonce specifičtější pro diagnostiku kmenových lézí než vyšetření magnetickou rezonancí. V práci je uveden přehled nejtypičtějších vestibulárních a okulomotorických syndromů u pacientů s demyelinizačním onemocněním.

Klíčová slova: závrať, roztroušená skleróza, okulomotorické abnormity, BPPV, periferní vestibulární syndrom, centrální vestibulární syndrom

Vestibular and oculomotor disturbances in patients with multiple sclerosis

More than three quarters of patients with multiple sclerosis (MS) report a history of balance disorders and multiple sclerosis is considered to be the second leading cause of central vertigo. Specific oculomotor syndromes are a typical feature in MS. The knowledge of the individual types of impairments is important for the understanding of the clinical presentation of multiple sclerosis. Some of these impairments are even more specific for diagnosing brain stem lesions than magnetic resonance imaging. The paper presents a review of the most typical vestibular and oculomotor syndromes in patients with demyelinating disease.

Keywords: vertigo, multiple sclerosis, oculomotor abnormalities, BPPV, peripheral vestibular syndrome, central vestibular syndrome

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.