reklama

Neurol. praxi 2016; 17(4): 213-221

Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu

MUDr. Miloš Keřkovský. Ph.D.1, MUDr. Ivana Červinková2, MUDr. Barbora Jurová1, MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.3, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA1
1 Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
2 Klinika dětské radiologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
3 Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno

Zobrazovací metody jsou nedílnou součástí diagnostiky u pacientů s hydrocefalem. Klíčovou zobrazovací modalitou je v této oblasti magnetická rezonance (MR), jejíž nejdůležitější úlohou je detekce či objasnění příčiny případné obstrukce komorového systému. Dalšími metodami, které lze použít pro diagnostiku hydrocefalu, jsou výpočetní tomografie a ultrasonografie v případě zobrazení mozku plodů a novorozenců. V této přehledové práci jsou diskutovány specifika, výhody a limitace těchto jednotlivých technik zobrazení a jejich pozice v diagnostickém algoritmu.

Klíčová slova: hydrocefalus, magnetická rezonance, výpočetní tomografie, ultrasonografie

Diagnostic imaging in hydrocephalus

Diagnostic imaging methods play a key role among the diagnostic procedures in patients with hydrocephalus. The most important imaging modality here is the magnetic resonance imaging, which is able to detect and specify possible source of the obstruction within the ventricular system of the brain. Other methods, which can be used in the diagnostics of hydrocephalus, are computed tomography and ultrasonography for the imaging of the brain in fetuses and newborns. In this paper we discuss the features and limitations of the aforementioned imaging techniques and describe their position in the diagnostic algorithm.

Keywords: hydrocephalus, magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasonography

Zveřejněno: 1. srpen 2016






Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.