reklama

Neurol. praxi 2016; 17(5): 315-319

Možnosti operační léčby lumbální spinální stenózy u seniorů

MUDr. Michael Mrůzek, MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN Ostrava

Autoři ve své práci hodnotí výsledky operační léčby pro lumbální spinální stenózu u pacientů nad 65 let věku. Do souboru bylo zařazeno 72 pacientů, z toho 31 žen a 41 mužů průměrného věku 69,7 let. Typ operačního výkonu byl zvolen vždy tak, aby byl pacient co možná nejméně zatížen pooperačními komplikacemi a byla umožněna rychlá vertikalizace. Z operačních technik byly prováděny laminektomie bez nebo s instrumentací, prostá dekomprese a nepřímá dekomprese pomocí zavedení interspinózního implantátu. Pacienti byli sledováni v ambulanci po dobu 5 let. Bylo hodnoceno ODI, VAS skóre, ODOM skóre a prodloužení klaudikačního intervalu.

Klíčová slova: senioři, bederní lumbální stenóza, operační léčba

Possibility of surgical treatment of lumbar spinal stenosis in the elderly

The autors evaluate the results of surgical treatment for lumbar spinal stenosis in patiens over 65 years of age. The group included 72 patients, of whom 31 women and 41 men, the average age of 69.7 years. Type of Surgery has always chosen so that the patient is burdened as little as possible postoperative complications and allow for rapid vertikalization. From the surgical techniques were performed laminectomy with or without instrumentation, simple decompres-sion or indirect decompression through the introduction of an interspinous implant. Patients were followed for 5 years. It was evaluated ODI, VAS and ODOM score and claudication interval prolongation.

Keywords: elderly patient, lumbar spinal stenosis, surgical treatment

Zveřejněno: 7. listopad 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.