reklama

Neurol. praxi 2016; 17(6): 386-390

Toxické myopatie

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc.1, prof.MUDr.Josef Zámečník, Ph.D.2
1 Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
2 Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha

Poškození kosterního svalu toxickou látkou je podkladem rozvoje toxické myopatie. Ve velké většině se jedná o toxické působení léků, méně již návykových látek, biologických či chemických toxinů. Toxická látka může poškodit kontraktilní elementy (aktin, myosin) či jiné bílkoviny svalu, jednotlivé organely (např. mikrotubuly), poškodí metabolizmus svalové buňky (např. mitochondrie), membránu svalu s iontovými kanály. Jednotlivé patofyziologické mechanizmy vedou k různým patologickým i klinickým obrazům toxické myopatie. Stále přibývá léků s myotoxickým působením a rovněž přibývají nemocní s různě výraznou myopatií lékově podmíněnou. Nejčastější poškození svalu léky je při použití statinů. K nebolestivé myopatii vede léčba chlorochinem. Terapie zidovudinem (léčba HIV) může vést k proximální svalové slabosti s bolestmi a poruchou mitochondrií. Dlouhodobá léčba kortikosteroidy je příčinou nebolestivého oslabení proximálních svalů s výraznou atrofií vláken typu II. Myopatie kriticky nemocných je charakterizována svalovou slabostí, rozvojem atrofií, charakteristickým EMG nálezem. Ve svalové biopsii je nápadné chybění silných vláken (myozinu). Včasné rozpoznání myopatie a identifikace toxického léku je základem léčby i prevence toxických myopatií.

Klíčová slova: medikamenty, toxická myopatie, nekrotizující myopatie, mitochondriální myopatie, rabdomyolýza, svalová biopsie

Toxic myopathies

Damage of skeletal muscle by a toxic substance can lead to toxic myopathy. In most cases there is a toxic effect of medicaments, in a lesser extent effects of abuse substances, biological or chemical toxins. A toxic substance can damage contractile elements (actin, myosin) or some other muscle proteins, individual organells (e.g. microtubulls), can disturb muscle cell metabolism (e.g. mitochondrias), muscle membrane with ionic channels. Individual patophysiological mechanisms lead to various pathological or clinical pictures of toxic myopathies. There is an increasing number of medicaments with myotoxic effects and there are more patients with variably marked myopathy with pharmacological cause. The most common pharmacologically induced toxic myopathy is attributed by statins. The painless myopathy is associated with therapeutic use of chlorochin. Therapy with zidovudine (used in HIV therapy) may be associated with proximal muscle weakness, with muscle pain and mitochondrial damage. Long-lasting steroid therapy may cause painless weakness of proximal muscles with prominent typ II fibre atrophy. Critically ill myopathy is characterized by muscle weakness, development of muscle atrophy, characteristic EMG findings. In muscle biopsy is a prominent loss of thick fibers (myosine). Early disclosure of myopathy and identification of the toxic medicament is a basis of therapy and prevention of toxic myopathies.

Keywords: medicaments, toxic myopathy, necrotizing myopathy, mitochondrial myopathy, rhabdomyolysis, muscle biopsy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.