reklama

Neurol. praxi 2017; 18(2): 130-132

Čo sa skrylo za migrenózny záchvat?

MUDr. Anna Šefčíková, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves

Predkladaná kazuistika poukazuje na 60-ročného pacienta, hypertonika s ischemickou chorobou srdca a hyperlipoproteinémiou, dlhoročného migrenika, ktorý bol prijatý na naše oddelenie pre protrahovaný migrenózny záchvat nereagujúci na bežne účinnú liečbu. V ďalšom priebehu hospitalizácie došlo k rozvoju diplopie, lézie n. oculomotorius vľavo a následne aj postupnému zhoršovaniu vízu bilaterálne. Realizovanými laboratórnymi a ďalšími paraklinickými vyšetreniami bola preukázaná leptomeningeálna karcinomatóza pri taktiež novodiagnostikovanom B-bunkovom lymfóme žalúdka.

Klíčová slova: leptomeningeálna karcinomatóza, paraneoplastická meningitída, lézia nervus oculomotorius, lymfóm

What was hiding behind a migraine attack?

The case report presents a 60-year-old patient with a history of hypertension, ischaemic heart disease, hyperlipoproteinaemia, and long-standing migraine, who was admitted to our department for a prolonged migraine attack not responding to normally effective therapy. In the course of hospitalization, the patient developed diplopia and left oculomotor nerve lesion, with subsequent bilateral, progressive deterioration in vision. Laboratory and additional paraclinical testing revealed leptomeningeal carcinomatosis as well as a newly diagnosed gastric B-cell lymphoma.

Keywords: leptomeningeal carcinomatosis, paraneoplastic meningitis, oculomotor nerve lesion, lymphoma

Zveřejněno: 1. květen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.