reklama

Neurol. praxi 2017; 18(3): 170-173

Vestibulární rehabilitace

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.1, doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.2
1Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vestibulární rehabilitace představuje soubor postupů, které urychlují proces vestibulární kompenzace a umožňují adaptaci na vzniklou vestibulární patologii. Tyto techniky využívají neuroplasticity CNS, vedoucí k rekalibraci senzorického systému. Aby mohla být rehabilitace úspěšná, je třeba individuálního sestavení rehabilitačního plánu s ohledem na výsledky vyšetření, symptomy a aktuální problémy pacienta.

Klíčová slova: rehabilitace, vestibulární systém, závrať, kompenzace

Vestibular rehabilitation

Vestibular rehabilitation is a set of exercises that accelerate the process of vestibular compensation and allowing adaptation to existing vestibular pathology. These techniques utilize CNS neuroplasticity, leading to a recalibration of the sensory system. In order for rehabilitation to be successful, an individual rehabilitation plan has to be devised with respect to the test results of examinations, symptoms and patient´s present complaints.

Keywords: rehabilitation, vestibular system, dizziness, compensation

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.