reklama

Neurol. praxi 2017; 18(3): 202-206

TYSABRI – nový management rizik

MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Natalizumab řadíme mezi selektivní monoklonální protilátky. Jedná se o velmi účinný lék, který podstatně snižuje aktivitu nemoci a vede k dlouhodobé stabilizaci roztroušené sklerózy mozkomíšní. Terapie je bohužel spojena s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s pozitivitou protilátek proti John Cunningham viru. Standardizované, pravidelné klinické sledování, monitorace magnetickou rezonancí a využití biomarkerů umožňuje stratifikovat riziko rozvoje PML. Včasné zjištění PML choroby v asymptomatickém stadiu podstatně zlepšuje přežití a snižuje následky tohoto onemocnění.

Klíčová slova: natalizumab, monoklonální protilátky, progresivní multifokální leukoencefalopatie, roztroušená skleróza

TYSABRI – new management of risk factors

Natalizumab belongs to monoclonal antibodies. This is a high- efficacy drug, which substantially reduces the activity and leads to long-term stabilization of multiple sclerosis. However, the therapy is associated with a risk of developing progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) in patients infected with the John Cunningham Virus. Standardized high-quality monitoring procedures, clinical assessments, magnetic resonance imaging monitoring and use of biomarkers enable risk stratification. Early detection of disease in asymptomatic stage substantially improves survival and reduce the functional outcomes.

Keywords: natalizumab, monoclonal antibodies, multiple sclerosis, progressive multifocal leukoencephalopathy

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.