reklama

Neurol. praxi 2017; 18(3): 212-215

Botulotoxinum A: farmakologické předpoklady pro terapeutický účinek

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Botulotoxin produkovaný bakteriemi Clostridium botulinum patří mezi dnes nejsilnější známé neurotoxiny. V článku je pojednán jeho základní mechanizmus účinku v kontextu potenciálu k terapeutickému využití u svalových spasticit a jiných poruch. Jelikož je dnes k dispozici několik léčivých přípravků s obsahem botulotoxinu, je v textu věnována pozornost mj. jejich vzájemné odlišnosti, která je hlavním předpokladem i pro odlišnou imunogenicitu.

Klíčová slova: Clostridium botulinum, botulotoxin, spasticita, imunogenicita, neurotoxin, incobotulotoxin A

Botulinumtoxinum A: pharmacological prerequisites for therapeutic effect

Botulinumtoxin is one of the most poisonous neurotoxin produced by the bacterium Clostridium botulinum. This paper deals with the basic mechanism of action in the context of its potential for therapeutic use in muscle spasticity and other disorders. Since today there are several medicines containing botulinumtoxin, in the text, among others, their mutual differences have been addressed. These play an important role for different immunogenicity profiles.

Keywords: Clostridium botulinum, botulinumotoxin, spasticity, immunogenicity, neurotoxin, incobotulinumtoxin A

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.