reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 368-372

Diferenciální diagnostika míšních poruch

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.1, prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.2
1Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
2Neurologická klinika 3. LF UK Praha, FN Královské Vinohrady, Praha

Příznaky míšního postižení, míšní syndromy podle lokalizace léze v longitudinální i transverzální úrovni jsou dostatečně
známé. Avšak stanovit rychlý a cílevědomý postup s dosti širokou diferenciální diagnostikou a stanovením správné konečné
diagnózy bývá mnohdy značným problémem. V diagnostice míšních poruch se v současnosti výrazně podílí MRI (magnetická
rezonance), své místo však má i elektrofyziologie, likvorologie, dynamika procesu. Jednotlivé poruchy lze rozdělit podle výškové
lokalizace (od cervikokraniální junkce až po kaudu) či lokalizovat na příčném průřezu (léze provazců, rohů). Autoři uvádějí
typické diagnózy míšních poruch, které velmi často přicházejí v diferenciální diagnostice – tranverzní myelitis a cervikální
spondylogenní myelopatie.

Klíčová slova: longitudinální lokalizace, spinální syndromy, magnetická rezonance, transverzní myelitis, cervikální spondylogennímyelopatie

Differential diagnostics of spinal cord disorders

Signs and symptoms of spinal cord disorders, spinal syndromes according to the longitudinal a transversde levelsare sufficiently known. But to establish a quick and purposeful process with a quite broad differential diagnosticsand to determine the way to a correct diagnosis, this may be a considerable problém. Nowadays, in the diagnosticsof spinal cord disorders the leading role belongs to MRI, followed by electrophysiology, liquorology, dynamics of thedisorder. The particular disorders are possible to divide accor according to longitudinal localization (from cervicocranialjunction to caud equina) or to localize on the cross-sectio(funicular or horn lesions). The authors presentedtwo typical spinal cord diagnosis, which come often into differencial diagnosis – transverse myelitis and cervicalspondylogennic myelopathy.

Keywords: spinal cord, longitudinal localization, spinal syndromes, magnetic resonance, transverse myelitis, cervical spondyogennic
myelopathy

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.