reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 373-379

Neurofyziologické metody v diagnostice míšních lézí

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN KV, Praha

V éře neustálého prohlubování a zdokonalování zobrazovacích metod v diagnostice míšních lézí (například magnetická rezonance,
PET/CT, apod.) se neurofyziologické metody zdají být stále méně a méně významné. Jejich přínos však zůstává při stanovení
diagnózy, určení prognózy, průkazu subklinické dysfunkce nebo jasném potvrzení klinické poruchy, která není na morfologických
metodách patrná. Morfologické metody spolehlivě určí anatomické poměry v páteřním kanále včetně struktur, které se nacházejí
v blízkosti míchy a kořenů. K finální diagnostice je stále nutná vzájemná korelace morfologických a funkčních metod, doplněná
podrobnou anamnézou a objektivním klinickým nálezem. Elektrofyziologické metody lze použít k přesnějšímu určení dysfunkce
na úrovni míšního segmentu, míšního reflexního oblouku, motoneuronu či jednotlivé míšní dráhy. V práci je podán stručný přehled
neurofyziologických metod, které se v současné době v diagnostice míšních dysfunkcí používají (somatosenzorické a motorické
evokované potenicály, reflexní děje včetně periody útlumu).

Klíčová slova: neurofyziologické metody, mícha, somatosenzorické a motorické evokované potenicály, kožní perioda útlumu

Neurophysiologcal methods in diagnosis of spinal cord lesions

Neurophysiological methods are less and less significant contributing to diagnosis of spinal cord lesions in the period of continuoustechnical improvement of imaging methods such as magnetic resonance, PET/CT, etc. However, their benefit remains in diagnosis,prognosis, evidence of subclinical dysfunction, or clear evidence of a spinal cord lesion that is not apparent on morphologicalmethods. These morphological methods (magnetic resonance imaging, CT, x-ray) reliably determine anatomical proportions inthe spinal canal, including structures that are located near the spinal cord and spinal roots. A correlation between morphologicaland functional methods is required, based on a detailed history and objective clinical finding. Electrophysiological methods canbe used to determine dysfunction at the level of the spinal segment, spinal reflex arc, motoneuron or spinal pathways. In thisstudy we present an overview of neurophysiological methods used in the diagnosis of spinal dysfunctions (somatosensory andmotor evoked potentials, H reflex and F wave, cutaneous silent period).

Keywords: neurophysiological methods, spinal cord, somatosensory and motor evoked potentials, cutaneous silent period

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.