reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 415-421

Demence s Lewyho tělísky s klinickým obrazem sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby

MUDr. Eva Pešlová1, 2, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.1, prof. MUDr. Irena Rektorová Ph.D.1
1 I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Stipendistka programu Brno Ph.D. Talent

Přinášíme kazuistiku pacienta s rychle progredující demencí probíhající pod klinicky přesvědčivým obrazem Creutzfeldtovy-Jakobovy
choroby, který se nakonec ukázal jako maskovaný případ Demence s Lewyho tělísky a u něhož pitva post mortem prokázala
i vliv dalších komorbidit. Demence s Lewyho tělísky je obecně poddiagnostikována a v klinické praxi se na ni málo pomýšlí.
Kazuistika poukazuje na nutnost znalosti specifik v rámci diagnostických kritérií různých typů demence. Nutné je též pomýšlet
na vliv kombinace více diagnóz a mozkových patologií, které tak mohou tvořit atypický klinický obraz i průběh onemocnění.

Klíčová slova: demence, demence s Lewyho tělísky, sporadická Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, primární tauopatie asocionavé s věkem

Lewy body dementia with the clinical picture of sporadic Creutzfeldt-Jakob´s disease

We present here a case study of a patient suffering from rapidly progressive dementia with the clinical picture of Creutzfeldt-Jakob´s disease, which finally turned out to be a masked Lewy body dementia in which the dissection showed an influence ofother comorbidities. Lewy body dementia is in general underdiagnosed condition and there is a little clinical awareness. Thiscase study shows the need of familiarity with the diagnostic criteria of dementias. It is necessary to keep in mind the possibilityof combination of multiple diagnosis and brain pathologies which could produce an atypical clinical picture.

Keywords: dementia, Lewy body dementia, sporadic Creutzfeldt Jakob's disease, primary age-related tauopathy

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.